Novoletni sprejem SSk 2024: pozdravni nagovor novoizvoljene tajnice Fulvie Premolin

Na tradicionalnem novoletnem sprejemu zbirne stranke Slovencev v Italiji Slovenske skupnosti je politično poročilo podala novoizvoljena deželna tajnica Fulvia Premolin.

Spoštovane dame in gospodje, cenjeni gostje, dragi člani, prijatelji in somišljeniki stranke Slovenska skupnost! Prijazen pozdrav vsem na nocojšnjem srečanju v tem lepem prostoru, polnem prijetnega vzdušja, zato najlepša hvala gostiteljem in vsem  prisotnim za vašo udeležbo!

V letu 2023 precej novosti v državni in mednarodni politiki

Tudi leto 2023 se je izteklo in pustilo za sabo skoraj nespremenjeno politično sliko tako v Italiji kot v Sloveniji. Italijanska premierka, prva ženska na čelu italijanske vlade,  je bila posebna  novost. Zaradi tega tudi raste njen konsens,  čeprav nekatere napovedane reforme, na osnovi katerih je prepričala italijanske volilce in dosegla izredno zmago, se po komaj malo več kot letu dni zdijo vedno bolj oddaljene in težko dosegljive. Giorgia Meloni predstavlja nov poskus italijanske politike, da bi po Renziju, Conteju in Salviniju in Draghiju našli novega politika. Tokrat gre za  političarko, ki bi državo rešila iz več desetletij dolgo trajajoče gospodarske krize, ki je še zlasti uničujoča za italijanske družine in italijansko družbo na sploh.  Premjejka  je morala  slediti omejitvam iz Bruslja, česar ni imela v svojem volilnem programu, da bi Italija prejela izdatne finančne vsote iz fonda za okrevanje po pandemiji, kar Italija nujno potrebuje.

Izdatno finančno pomoč potrebuje tudi Slovenija, ki si ni še povsem opomogla po uničujočh poplavah avgusta lani. Slovenci smo spet pokazali, kako znamo takoj poprijeti za delo in si drug drugemu pomagati. Koliko naših zamejcev je kakorkoli, po svojih močeh in vsak s svojega konca priskočilo na pomoč sorojakom v stiski. Vlada slovenskega predsednka Goloba je bila primorana sprejemati hitre ukrepe, saj  je od začetka obljubljala pametno in odgovorno vodenje. Objubila je tudi  uresničevanje prepotrebnih reform za dobrobit svojih državljanov, kar pa ostaja zaenkrat nekoliko nedorečeno. V politiki mora biti poudarek ne samo na  čimprejšnji učinkovitosti, ampak tudi na daljnoročni viziji, ki si jo morajo politični voditelji vedno zamisliti in sproti nadgrajevati. Brez dogoročnih načrtov ni korenitih sprememb.

Pomembnost slovenskega šolstva

Za vsako živo narodnostno skupnost so nekatere ustanove bistvenega pomena za njen razvoj. Na prvem mestu je gotovo šola, ki je podlaga za poznavanje jezika in kulture. Imamo zadovoljivo šolsko mrežo, za katero ne morejo veljati isti številčni kriteriji, ki veljajo za večinske šole. Ne moremo ostati brez samostojnega urada za slovenske šole, kot tudi ne brez slovenskih jasli na Krasu. Mogoče se zanju premalo trudimo, mogoče smo v tem boju osamljeni ali preprosto čakamo. Vsekakor tudi vpadanje števila prebivalstva kot tudi preobremenjenost za preživetje v času gospodarske krize naredita svoje.

Slovenska skupnost se bo trudila, da  skupaj s krovnima organizacijama in z vsemi političnimi silami, ki bodo kazale posluh za naše potrebe, obdrži sedanjo šolsko mrežo oz.jo še nadgradi. Bili smo od vedno prepričani, da, ko zmanjkuje finančnih sredstev, se žal naša šola mora vedno spoprijemati z rezanjem. Ponovno se namreč govori o združevanju šol zaradi neke smotrnejše ureditve šolske mreže. To pa pomeni iti spet v smer proti pravilom zaščite. Veseli smo, da je deželna odbornica za šolstvo poudarila, da se ne misli dotakniti slovenskih šol, tudi ker so te v pristojnosti ministrstva za šolstvo.

Upravljanje teritorija

Za našo stranko je zemlja nezamenljiva vrednota. Od vedno je podpirala kmetovalce, obrtnike, podjetnike, ki živijo in delajo na našem teritoriju. Razvoj njihovih dejavnosti je bil od vedno prijazen okolju. Popolnoma nepotrebno je postavljanje marsikdaj pretiranih omejitev, ki so osnovane na nam večkrat nejasni podobi varstva okolja. Zanimati nas mora vsaka sprememba urbanistične ureditve prostora, ki bi lahko oškodovala naše ljudi in njihovo marljivo delo. Pazljivo moramo slediti stanju naših srenj, ki smotrno upravljajo skupno lastnino in bi bilo prav, da se čimprej rešijo vsa odprta vprašanja.

Eno od teh je tudi povečanje sedanjega spomenika žrtvam fojb na bazovskem zemljišču, ki je v lasti borštanske srenje. Seveda spomeniku ne nasprotujemo, a že pri gradnji sedanjega je prišlo do domene, da se Borštani odrečejo delu svojega zemljišča za ureditev spomenika državnega pomena v zameno za ureditev openskega strelišča. Danes pa je situacija popolnoma drugačna. Spomenik bo še povečan in opensko strelišče sameva v istem stanju, kot je že dolga leta. Nekateri politiki v sozvočju z  mediji skušajo prepričevati ljudi z enosmernim poročanjem, ki ljudi zavaja in izkorišča njihovo nepoznavanje zgodovinskih dejstev. Tako početje vzbuja v ljudeh  občutek, da se javni upravitelji odzivajo počasi ali nerazumljivo. Podobno se dogaja na primer z zaostritvijo pogojev za vstop v Italijo ob meji, ki bo še oteževalo našim ljudem dostop do delovnega mesta, do učnovzgojnih in drugih ustanov pa še do sorodnikov in prijateljev.

SSk je zbirna stranka Slovencev v Italiji

Spoštovani prisotni!

Stranka Slovenska skupnost se je od vedno in se še zlasti v zadnjih dneh ponaša kot zbirna stranka Slovencev v Italiji. V čast si šteje, da ima v svoji sredi ljudi različnih idej in pogledov. Tako je napisano v statutu in tako mora biti. Samo konstruktivno sodelovanje v naši manjšini lahko privede do prepotrebnih in koristnih uspehov za vse.

“Slovenska skupnost je zbirna stranka Slovencev, ki živijo v Italiji, in temelji na načelih narodne samobitnosti, politične samostojnosti, pluralizma, demokracije in socialne pravičnosti.” V uvodnih besedah  statuta je zaobjeta vsa naša vizija in politična težnja po prizadevanju uveljavljanja naših pravic v pravičnejši družbi ob boku drugih evropskih manjšin, in primis Južnotirolcev in Valdostancev, ter v sodelovanju z vsemi političnimi opcijami, ki so do nas odprte in spoštljive in kažejo posluh za naše potrebe. V tej luči smo sklenili več zaporednih volilnih dogovorov z Demokratsko stranko, kar nam je omogočilo izvolitev Igorja Gabrovca in lansko pomlad Marka Pisanija v deželni svet. Pričakujemo si izpolnitev in nadgraditev omenjenih dogovorov, tudi v korist naših manjših občinskih uprav tako na Tržaškem kot na  Goriškem.

Kljub našim številnim predlogom za skupno upravljanje vseh občin, tudi manjših, žal ni bilo  pozitivnega odziva. Politična logika in zdrava pamet pa nam narekujeta, da bi morali tudi na bližnjih upravnih volitvah nastopati sinergično, kot je na primer v dolinski občini, in ne kot volilni nasprotniki, ampak kot dobri zavezniki za skupno dobro naših občanov.

Povezovanje med strankami, ki predstavljajo narodne in jezikovne manjšine

Na zadnjih evropskih volitvah smo potrdili dragoceno politično povezavo z Južnotirosko ljudsko stranko in potrjen je bil skupni kandidat Herbert Dorfmann, ki je v Evropskem parlamentu vsa ta leta zastopal tudi našo stranko in naše interese. Danes je tukaj z nami in ga lepo pozdravljam ter se mu zahvaljujem za njegovo razpoložljivost in večkratno prisotnost v naših krajih. Omeniti moram tudi sodelovanje z avtonomističnimi gibanji alpskega loka, zlasti še s Tridentinsko avtonomistično stranko PATT in avtonomisti iz Belluna.

V prihodnjih mesecih bomo imeli torej precej izzivov, kar je prišlo na dan tudi na našem 16. kongresu pred približno dvema tednoma. Med bogato in živahno debato smo omislili svojo politiko, svoje strategije in politična zavezništva. Stranko smo tudi kadrovsko prenovili, zato naj gre s tega mesta moja hvaležna misel vsem vam, ki ste v zadnjem daljšem obdobju kar osmih let vodili stranko. Dragi Igor, Peter, Marko, Maja, Julijan, Silvan, Marilka. Upam, da bomo še dolgo sodelovali in z dialogom in usklajevanjem stališč dobivali vedno boljše in koristnejše odgovore na dileme in izzive, ki nam jih ponuja, včasih tudi nepričakovano, sodobni čas.

Slovenci v Italiji potrebujemo zagotovljeno in avtonomno predstavništvo

Zdaj se je treba lotiti dela. Dodobra moramo opraviti analizo sedanjega političnega stanja ter iskati morebitne politične zaveznike, ki bodo kazali razumevanje do naših potreb in zakaj ne naših željà. Teh  je kar nekaj. Med temi je v tem trenutku gotovo najbolj aktualna tista, kako priti na najmanj tvegan način do svojih ali svojega predstavnika v izvoljenih telesih. Samo izvoljeni  predstavniki imajo za sabo volilce, ki legitimirajo njihovo delovanje. Vsako predstavništvo je za manjšino učinkovitejše, če je izvoljen njen član, kot pa če ima funkcijo nekdo, ki “naj bi skrbel” za manjšino.

Zagotovitev predstavništva v parlamentu in izvoljenih telesih je bistvenega pomena za vsako manjšinsko skupnost, ki hoče preživeti in se razvijati. V Italiji niti pri snovanju nove volilne zakonodaje, ko se je število parlamentarcev precej zmanjšalo, se  ni upoštevalo kako olajšano obliko izvolitve manjšinskih predstavnikov. Sama razsodba ustavnega sodišča ocenjuje kot nazadostno dejstvo, da je pripadnik določene manjšine izvoljen na listi, ki ni izraz njegove skupnosti. “ Koncept etnične liste ni izmišljen pojem, a ima ustavno pravno podlago”. Zadnje volilne reforme so povzročile celo vrsto nevšečnosti, ki so povezane s predstavništvom  slovenske manjšine.

Ukinjanje predstavniških organov škoduje narodni skupnosti

Z ukinitvijo slovenskih rajonskih svetov smo na Goriškem na primer izgubili več desetin izvoljenih predstavnikov, prav tako smo izgubili svoje predstavnike z ukinitvijo Tržaške in Goriške pokrajine. Niža se nam število izvoljenih političnih predstavnikov, ki bi sestavljali in postavljali v sinergiji s civilno družbo jasne in utemeljene potrebe in zahteve ter se pogajali za njihovo uresničitev. Taki premiki so lahko zelo nevarni za preživetje vsake manjšinske skupnosti, saj postaja njena zastopanost vse bolj omejena in skromna. Da se izognemu omenjeni nevarnosti, je potrebno poskrbeti za celovit razvoj manjšinske skupnosti in ne samo za njeno zaščito. Zelo pomembna je možnost, da manjšinska skupnost lahko izvoli svojega predstavnika tudi na najvišji ravni in tako postane popolnoma dejaven in samostojen subjekt.

Tako je zakonsko urejeno na primer zajamčeno zastopstvo v Sloveniji, kjer je za zagotavljanje enakopravnosti  nujna tako imenovana pozitivna diskriminacija manjšine, ki ne pomeni negativno diskriminacijo večine. Prava enakopravnost namreč zahteva izenačenje pripadnikov manjšine z državljani večinskega naroda glede splošnih političnih pravic kot tudi priznanje in uveljavitev posebnih pravic, ki manjšino ohranjajo v vseh njenih posebnostih.

Potrebujemo nadgradnjo deželnega olajšanega zastopstva

Lep primer olajšanega zastopstva imamo v naši deželi FJK že vrsto let po  zaslugi odvetnikov Andreja Berdona in Damijana Trpina ter nepozabnega tedanjega deželnega svetnika Mirka Špacapana, ki daje možnost izvolitve manjšinskega predstavnika na osnovi povezave z državno stranko in z enim odstotnim volilnim pragom.  V luči polemik, ki so se pojavile po zadnjih deželnih volitvah, bi bilo nujno potrebno zakon nadgraditi. Tako razmišljajo predvsem mladi, ki jim je marsikaj  nerazumljivo in oddaljeno od zdrave logike.

Mladi

Spoštovani prisotni, brez mladih, jutrišnjih liderjev in voditeljev, njihovega znanja in zanimanja, njihovega poznavanja svojih korenin ter navezanosti na  ljudi in na svoj jezik, brez njihovega zavzemanja za zaščito okolja,  za razvijanje podjetništva, ne pričakujmo si svetle bodočnosti. Mladi so velik zbiralnik idej, ki ga je treba upoštevati in ceniti. Privajajmo jih  h kritičnemu pogledu na svet in njegove pasti, ki so prisotne tudi v socialnih omrežjih. Pomagajmo jim  iskati  stik s človekom in občutek potrebe po solidarnosti in medsebojnem sodelovanju. Nadaljujmo s prizadevanjem za ustvarjalno in polnopravno vraščenost manjšine v naš prostor, ki pomeni obojestransko obogatitev.

Mladi ne smejo misliti, da politiki niso na njihovi strani in se zanje ne menijo. Odgovoriti jim moramo z iskanjem pravih priložnosti zanje. Izkazovati moramo posebno skrb za okolje, ki jim ga prepuščamo. Samo tako si bodo okrepili svoj ponos, svojo samozavest in samozaupanje, kar je poroštvo za naš obstoj. Manjšina je res most med narodi, če je v odnosu do večine enakopravna kulturno, gospodarsko in ne nazadnje politično!

Najstarejša stranka v Furlaniji Julijski krajini

Torej poglejmo se, smo stranka, ki obstaja skoraj 50 let. Vedno smo si prizadevali za dobro naše skupnosti. Delali smo tudi napake in se popravili. Če bo potrebno, se bomo še popravljali. Glavni je cilj: pogled naprej in da bomo lahko za zmeraj in s ponosom gledali naprej. Naša stranka temelji na določenih vrednotah. To so jezik in identiteta, kultura in zamlja. Naša stranka je na strani miru in omikanega sožitja. Jutri je svetovni dan spomina na žrtve holokavsta: zamislimo se samo za trenutek na vse gorje 2. svetovne vojne, na umiranje v koncentracijskih taboriščih. A zamislimo se tudi na umiranje v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu … Zamislimo se na umiranje po kopnem in na morju v iskanju boljših pogojev za življenje…

In vendar smo tu kot pristaši vizije boljšega sveta….

Bodimo jim dober zgled!

Na koncu pa draga Franka, dragi Miha in dragi Damijan in ne nazadnje dragi Marko, naš deželni svetnik! Zaupana nam je skrb za rast in razvoj ter ugled naše stranke. O tem, kako vse to razvijati, imamo tako kot ljudje, ki jih predstavljamo, prav gotovo različne idejne poglede in stališča. Ta različnost ne sme nikakor biti ovira ali razlog za razprtije. Ravno nasprotno, to je veliko bogastvo, če bomo znali z njim pravilno ravnati v medsebojnem spoštovanju in kot zbirna stranka tudi sprejemanju in usklajevanju. Tovrstno delovanje naj bi izpolnjevalo pričakovanja naših volilcev. V še tako zahtevnih časih antipolitike naj okrepi večje zaupanje  ljudi, predvsem mladih v politiko, saj se vsako leto število udeležencev na volitvah na splošno niža.

Nadejam si utrjevati razumevanje in medsebojno spoštovanje, predvsem  pa sodelovanje vseh, ki želijo biti prisotni in aktivni. Nisem človek podpihovanja jeze in izključevanja. Tega se moramo absolutno znebiti in izrabiti energije za doseganje pozitivnih rezultatov. Izkušnje naših dolgoletnih članov moramo prenesti na mlade na čimbolj uspešen način. Ravno mladi bodo na tak način v čim bližji bodočnosti lahko samostojno nastopali v imenu vseh nas. Bodimo jim dober zgled!

Imeti različna mnenja in poglede je stvar demokracije. Ostro soočanje je občasno tudi zdravo, a ko se gre za preživetje, postane vsako nestrinjanje postranska zadeva. Imamo samo eno slovensko stranko v Italiji. Za vsako ceno jo varovati in ohraniti, da bo ostala vedno mlada in polna energij. SSk naj bo nam v ponos in mlajšim v oporo.

Hvala , dragi Števerjanci, za organizacijo lepega večera!

Hvala za pozornost in srečno vsem!

Naj živi Slovenska skupnost!

 

Fulvia Premolin

Deželna tajnica stranke Slovenska skupnost

 

Števerjan, 26.1. 2024

Deli