Občina Dolina naj čimprej potrdi dogovor s srenjo Dolina

Tiskovno sporočilo tržaškega pokrajinskega tajništva SSk

Uveljavitev pravic  jusov in srenj, ki so prisotni na našem ozemlju, je bila od vedno ena glavnih točk političnega delovanja stranke Slovenske skupnosti. To seveda velja tudi za današnji čas, saj smo prepričani,  da predstavljajo danes jusi in srenje neodtujljivo pravico slovenskih domačinov do samostojnega upravljanja skupne imovine.  To upravljanje pa je nedvomno tudi v neprecenljivo pomoč občinskim upravam pri vzdrževanju in skrbi za naš teritorij, saj same, tudi zaradi kroničnega pomanjkanja delovnega kadra,  ne morejo biti kos takim posegom.

Prav zaradi tega z veliko zaskrbljenostjo in osuplostjo spremljamo dogajanje v zvezi s pritožbo uprave Občine Dolina proti odločitvi deželnega komisarja Driganija v prid dolinske Srenje. Na podlagi izjav, ki so jih za medije podali vsi vpleteni, predvsem župan Klun, lahko sklepamo, da je v bistvu prišlo le do zadržkov povsem tehnične narave, ki pa jih je seveda potrebno čimprej premostiti. Zato pozivamo upravo dolinske občine, da v občinskem svetu potrdi že pripravljen dogovor z dolinsko Srenjo ter da takoj prekliče vloženi priziv.  Le tako se lahko omogoči čimprejšnji vpis obravnavane imovine na Srenjo Dolina.

Prepričani smo, da upravo Občine Dolina kot tudi predstavnike Srenje Dolina vodijo in družijo isti cilji, ki pa jih je možno doseči le s skupnim sodelovanjem, usklajevanjem ter s trdnim medsebojnim zaupanjem.

Kot stranka si bomo še nadalje prizadevali za utrjevanje medsebojnega dialoga in za rešitev tega vprašanja. Predlagali bomo tudi zakonske osnutke, ki bi na deželni ravni lahko dokončno rešili pravne zapreke pri vračanju srenjske in jusarske lastnine, tako da »javno dobro« za nikogar ne bo več breme, temveč priložnost novega razvoja in rasti našega teritorija.

Deli