Deželni svetnik SSk srečal javne upravitelje v Naborjetu in dolini Rezije

Deželni svetnik SSk se je v okviru načrtovanih srečanj z izvoljenimi občinskimi javnimi upravitelji občin včeraj popoldne mudil v Kanalski dolini, kjer se je sestal z novim županom Občine Naborjet-Ovčja vas Borisom Preschernom in s skupino nekdanjih in sedanjih občinskih upraviteljev občine Rezija. V ospredju pogovorov je bila še najprej nedavno sprejeta reforma krajevnih uprav, ki tudi na Videmskem resno zaskrblja zlasti upravitelje majhnih občin. Vprašanja upraviteljev dveh občin (štejeta približno tisoč prebivalcev vsaka) so zelo podobna tistim, ki si jih v teh mesecih in tednih postavljajo naši občinski upravitelji na Tržaškem in na Goriškem: kako zagotoviti doseženi nivo storitev v korist občanov tudi v zakotnih krajih, kakršne so npr. gorate vasice, pa tudi ohranjanje šolske ponudbe, javno-prevoznih povezav in socialnih služb za družine in za starejše ter nepokretne občane. Poleg teh je zaznavna potreba po ohranjevanju občinske identitete, ki je globoko zaraščena v vsako območje zase. Obe občini druži tudi pripadnost območju, na katerem je priznana in zaščitena slovenska narodna skupnost. »Nihče apriorno ne odklanja povezovanja s sosednjimi občinami, saj je sodelovanje pri sodobni organizaciji javnih storitev marsikje že ustaljena praksa. Vse majhne in odročne občine pa druži tudi želja, da bi ohranile čimvečjo obliko suverenosti na občinskem ozemlju, saj posamezna županstva najbolje poznajo potrebe specifičnih območij in pričakovanja lastnih občanov« je na srečanjih s krajani ugotavljal deželni svetnik Gabrovec.

 

V Solbici je deželni svetnik SSk sogovornikom, s katerimi je že v minuli zakonodajni dobi gojil plodne stike, podrobneje obrazložil vsebino deželne reforme in prisluhnil njihovim kritičnim pripombam. Srečanje se je zaključilo s sklepom, da bo opozicija v občinskem svetu v Reziji županu in večinski koaliciji predlagala sklic nujne seje občinskega sveta ob navzočnosti pristojnega deželnega odbornika Panontina. Cilj pobude je, da občinski svet izoblikuje vrsto zahtev, ki naj obseg in statut nastajajoče Unije prilagodi na specifične potrebe doline Rezije.

 

Sestanek z novim naborješkim županom Preschernom je bilo vse prej kot izključno vljudnostno-spoznavnega značaja, saj sta z Gabrovcem -poleg deželne reforme- obravnavala vrsto zelo aktualnih vprašanj s področja prostorskega načrtovanja in gospodarskega razvoja. Prvo zadeva poslovanje dvojezične izpostave, ki je trenutno zamrznjeno zaradi negotovosti s finančnimi dotacijami. V zvezi s tem je deželni svetnik SSk že prejšnji teden izpostavil problem odborniku Torrentiju. S slednjim bo Gabrovec že v kratkem obravnaval tudi zanimiv in ambiciozen predlog naborješke občine, da že v kratkem sproži postopek za sperimentiranje trojezične osnovne šole po modelu Kugyjevega razreda v Celovcu. »Upraviteljem majhnih občin moramo prisluhniti še posebej pozorno, saj predstavljajo dragocen vir političnega navdušenja, upravne izvirnosti in drznosti, da v teh težkih časih vendarle preizkusijo nove poti. Priznati jim moramo dostojanstvo neposredno izvoljenih upraviteljev« je po zaključku srečanj v Kanalski dolini zadovoljno komentiral deželni svetnik SSk in podpredsednik deželnega sveta Igor Gabrovec.

Deli