Zasedal je pokrajinski svet SSk za Goriško

Pokrajinski svet SSk za Goriško je zasedal v ponedeljek, 23. junija na pokrajinskem sedežu stranke v Gorici. Med zasedanjem, ki ga je vodil pokrajinski predsednik Silvan Primožič, so člani sveta zbirne stranke Slovencev v Italiji obravnavali izid občinskih in evropskih volitev v luči prihodnjega delovanja. V prihodnjih mesecih čaka goriški del Slovenske skupnosti priprava in izvedba kongresnega obdobja, ki se bo zaključilo s pokrajinskim kongresom v prvi polovici oktobra. Iztočnice za razpravo so na začetku zasedanja podali predsednik Primožič, pokrajinski tajnik SSk Julijan Čavdek in pokrajinsko podtajnica Mara Černic.

Pokrajinski svet SSk za Goriško je na podlagi podanih analiz volilnih izidov ugotovil, da je potrebno več pozornosti nameniti konceptu zbirne stranke, ki je od vedno glavni element strankine identitete. Iz različnih, bolj in manj kritičnih posegov, je bilo ugotovljeno, da je lahko samo na tej osnovi SSk ostala, se okrepila in se politično uveljavila v 40-letnem obdobju svojega delovanja. Dejstvo, da je bilo pri SSk pojem zbirnosti vedno močnejše od kateregakoli ideološkega načela, je omogočilo vse glavne uspehe. Utrditev načela zbirnosti in kako ga usmeriti v prihodnost pa mora biti glavna tema v kongresnem obdobju in na kongresu samem.

Skupaj z načelom zbirnosti se mora okrepiti tudi avtonomija SSk in v tem smislu bo potrebno premisliti nadaljna povezovanja in sodelovanja na političnem področju, bodisi v odnosu do deželne in krajevne politične stvarnosti, kot tudi v odnosu do slovenske politike, kjer je potrebno za SSk bolj definirati stike z glavnimi državnimi institucijami.

SSk namreč ne uveljavlja načelo avtonomije samo v svojo korist, temveč je ta pojem temeljnega pomena za celotno narodno skupnost v FJK in še posebno v tistih občinah, ki so vključena v seznam za izvajanje zaščitnih določil zakona 38/01. Avtonomija mora biti tudi glavni argument, s katerim se mora SSk in celotna manjšinska politika soočiti pri pisanju prihodnje reforme krajevnih uprav v deželi FJK.

Druga pomembna točka, ki je prišla na dan v artikulirani razpravi, se je dotaknila delovanja krajevnih sekcij. Podčrtano je bilo, da je tudi od njihovega delovanja odvisna zakoreninjenost SSk na določenem teritoriju ter tako posledično boljši ali slabši odziv ob raznih volilnih preizkušnjah. Pri tem ima tudi velik pomen odnos med krajevnimi sekcijami SSk in civilno družbo. Boljše in stalno obojestransko sodelovanje bo v korist eni in drugi strani, ki še posebno v teh časih ne moreta delovati ločeno oziroma paralelno. Kongresno obdobje pa je v tem primeru priložnost, da se krajevne sekcije SSk prenovijo tako programsko kot tudi kar se tiče članstva.

Na koncu so člani goriškega pokrajinskega sveta SSk še določili kriterije za število delegatov za pokrajinski kongres. Ti bodo odvisni od izidov na deželnih volitvah leta 2013 in od razvejanosti SSk na teritoriju. Točna določila bo sekcijam posredovalo pokrajinsko tajništvo.

 

 

Gorica, 27. junij 2014                                                                                    Pokrajinsko tajništvo SSk za Goriško
Deli