Zgonik: volilni program liste SSk

Občinske volitve 2014

UPRAVNI PROGRAM LISTE SLOVENSKE SKUPNOSTI ZA OBČINO ZGONIK

Kandidatke in kandidati Slovenske skupnosti si bomo prizadevali, da bi v naši občini znova postali prava skupnost ljudi, ki sebi in drugim želijo dobro, ki priznavajo občečloveške vrednote in gojijo spoštovanje drug do drugega. Ob delu za vsestranski razvoj občine Zgonik in ob spoštovanju naših narodnostnih značilnosti si bomo prizadevali za ovrednotenje prizadevanj vseh skupin, ki delujejo za rast skupnosti, pa naj gre za kulturo in šport ali župnijo, vzgojo in druga področja.

Zavzemali se bomo zlasti za naslednje programske točke: 

GOSPODARSTVO

– Zaradi hude globalne krize je treba skrbeti za ohranjanje in razvijanje gospodarske osnove našega prebivalstva.

– Kmetijstvo in živinoreja sta za gospodarstvo na našem teritoriju motor, ki spodbuja še vrsto drugih dejavnosti, bistvena pa sta tudi za ohranjanje okolja, zato jima je treba posvečati veliko pozornost.

– Preveriti je treba najboljše možnosti za uporabo zapuščenih vojaških objektov v korist prebivalstva in zlasti kmetijskih dejavnosti.

– Ovrednotiti je treba krajevne naravne in turistične znamenitosti ter jih učinkoviteje vključiti v širšo turistično ponudbo.

– Kar zadeva kmetijske proizvode na našem ozemlju, je treba posvečati večjo pozornost značilnim in kvalitetnim proizvodom ter pomagati občanom, ki so izbrali to pot.

– Kljub temu, da je zaživela obrtna gospodarska cona, je treba malim podjetnikom omogočiti, da za svoje dejavnosti koristno izkoriščajo tudi svoje bivalne in gospodarske prostore.

– Slediti je treba razvoju industrijskih dejavnosti in infrastrukture za izboljšanje kvalitete življenja in povečanje števila delovnih mest, vendar ob strogem spoštovanju ekoliških vidikov.

– Preveriti je treba možnosti uporabe prostocarinske cone Proseške postaje za zagotovitev novih delovnih mest.

URBANISTIKA IN JAVNA DELA

– Doseči je treba plodnejši dialog z deželno upravo za izboljšanje nekaterih urbanističnih izbir in najti rešitve za tiste sadove desetletij nepremišljenih javnih del v občini, ki jih je zelo težko vzdrževati.

– Občina mora aktivno spremljati naravnost nesramno nedokončane postopke za izvajanje uravnoteženih naravovarstvenih omejitev, zlasti glede zaščitenih območij (SIC in ZPS).

– Veliko večjo pozornost je treba nameniti izboljšanju videza naših vasi. Tudi pri javnih strukturah je treba spoštovati značilnosti tradicionalne kraške arhitekture.

– Ob nasprotovanju nesmiselnemu razdejanju teritorija mora občinska uprava glede načrtov za 5. prometni koridor budno slediti problemu trase in vpliva na prebivalstvo in okolje.

– Občinsko cestno omrežje potrebuje učinkovitejše vzdrževanje, izpopolnitev in čiščenje.

– Poskrbeti je treba za ureditev javnih parkirišč po vaseh.

– Pri smetarski službi je treba nujno preveriti, kateri sistem je pri zbiranju in sortiranju odpadkov najbolj smiseln in ob najnižjih možnih stroških čimbolj ugoden za prebivalstvo.

– Okrepiti in posodobiti je treba vodovod in si prizadevati za ohranitev samostojnosti Kraškega vodovoda.

JAVNI PREVOZI, ZDRAVSTVO IN SOCIALNO SKRBSTVO

– Upoštevati je treba pravo polomijo z javnimi prevozi na občinskem ozemlju in ne podpirati več sistema, ki je sicer zakonit, a neučinkovit, saj so v določenih časovnih pasovih avtobusi prazni in preveliki. Preverijo naj se točne potrebe avtobusnih povezav v občini in uvedejo tudi take rešitve, kot so kombiji in “taksibus”.

– Občinska uprava naj pri Krajevnem zdravstvenem podjetju doseže kakovostni dvig, zlasti kar zadeva šibkejše člane družbe. Še naprej je treba krepiti uporabo zdravstvenih struktur v Nabrežini, pri čemer je treba skrbeti za najprimernejše povezave z njimi z vozili javne prevozne službe.

– Za nego in oskrbo potrebnih občanov naj se v sklopu medobčinske konvencije zagotovi osebje, ki obvlada tudi slovenski jezik.

ŠOLSTVO, KULTURA IN ŠPORT

– Občina naj se stalno zavzema za plodno delo naših šol in naj v soglasju z občani sledi problemu primerne šolske mreže na teritoriju.

– Občina naj še nadalje podpira domače športne in kulturne dejavnosti.

– Ob stoletnici prve svetovne vojne se moramo s primernim obeležjem spomniti zamolčanih občanov, ki so v njej padli.

KREPITEV OBČINSKEGA APARATA IN SODELOVANJE Z DRUGIMI KRAJEVNIMI UPRAVAMI

– Potrebna je temeljita posodobitev celotnega upravnega aparata, da se zagotovijo primerno visoki standardi, in to v sodelovanju z bližnjimi občinami in s tržaško pokrajinsko upravo, glede katere nasprotujemo njeni ukinitvi.

– Krepiti je treba medobčinsko združenje za storitve.

– Skrajni čas je, da se glede delovanja LAS Kras izboljša komunikacija in da se zagotovi večja soudeležba občine in drugih javnih uprav ter ekonomskih subjektov za razvoj teritorija.

– Nujna je kontrola nad teritorijem. Kljub uvedbi službe občinskega redarja bi bilo tudi na tem področju koristno sodelovanje s sosednjimi občinami.

– Škoda zaradi divjadi je postala nevzdržna, zato mora biti občina prisotna pri vseh postopkih za rešitev problema, opozoriti pa je treba tudi na velike hibe sistema lova v Italiji.

– Za razvijanje vseh možnosti krajevnega in čezmejnega razvoja na področjih gospodarstva, kmetijstva, turizma in sociale mora občina nameniti temu primerna sredstva iz proračuna in si prizadevati za črpanje deželnih, državnih in evropskih prispevkov.

SOŽITJE IN DOBROSOSEDSKI ODNOSI

– Vztrajati je treba pri utrjevanju enakopravnega in prijateljskega sožitja na teritoriju, kjer se srečujeta in živita slovenska in italijanska narodnostna skupnost.

– Posebna pozornost mora veljati uveljavljanju vidne dvojezičnosti.

– Nadaljevati je treba z nujno krepitvijo stikov s sosednjimi vasmi onkraj državne meje, da se presežejo tudi nevidne meje, ki so nastale v povojnem času.

– Še naprej je treba usklajevati stike med zgoniško upravo in občinama Komen in Sežana.

Zgonik, 14. aprila 2014


Elezioni comunali 2014

PROGRAMMA DELLA LISTA “SLOVENSKA SKUPNOST” PER IL COMUNE DI SGONICO – ZGONIK

Noi, candidati della Slovenska skupnost, ci impegniamo ad operare affinchè nel nostro Comune rinasca una vera comunità di uomini che desiderano il bene per sé e per gli altri, che aderiscono ai valori umani universali e coltivano il rispetto degli uni per gli altri. Lavorando per lo sviluppo complesivo del Comune ed il rispetto delle nostre caratteristiche etniche ci adopereremo per la valorizzazione di tutti i gruppi che operano per la crescita della comunità in campo culturale, sportivo, parrocchiale, educativo od altro.

In particolare intendiamo perseguire i seguenti punti programmatici:

ECONOMIA

– A causa della grave crisi globale bisogna dedicare la massima attenzione al mantenimento ed alla crescita delle basi economiche della nostra popolazione.

– L’agricoltura e la zootecnia rappresentano per il nostro territorio un’autentica forza propulsiva anche per diverse altre attività e risultano pure essenziali per la tutela dell’ambiente, pertanto ad esse va dedicata la massima cura.

– Vanno verificate le migliori soluzioni per l’utilizzo delle strutture militari dismesse a favore della popolazione ed in particolare delle sue attività agricole.

– Le bellezze naturali ed i richiami turistici locali vanno valorizzati ed inclusi in modo più incisivo nell’offerta turistica della nostra area geografica.

– Per quanto riguarda i prodotti agroalimentari del nostro territorio, bisogna dedicare la massima attenzione ai prodotti tipici e di qualità ed aiutare coloro che hanno scelto questa direzione.

– Sebbene si sia sviluppata la Zona artigianale bisogna rendere possibile ai piccoli imprenditori di utilizzare per le loro attività le loro strutture immobiliari.

– Va appoggiato lo sviluppo delle attività industriali e delle infrastrutture per migliorare la qualità della vita ed aumentare i posti di lavoro, tale sviluppo deve essere però ecocompatibile.

– Va verificato il possibile utilizzo del punto franco della Stazione di Prosecco per assicurarsi nuove occasioni occupazionali.

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

– Va ricercato un dialogo più proficuo con l’amministrazione regionale per migliorare alcune scelte urbanistiche e trovare delle soluzioni per quelle opere pubbliche per le quali, a seguito di decenni di scelte poco oculate, il nostro Comune difficilmente riesce a coprire le spese di gestione e di manutenzione.

– Il Comune deve seguire con la massima attenzione i procedimenti vergognosamente mai portati a termine riguardo all’adozione di equilibrate misure di tutela ambientale, specialmente quelle riguardanti i SIC e le ZPS.

– Ben maggiore attenzione va dedicata all’aspetto estetico dei nostri villaggi. Anche gli edifici pubblici devono attenersi alla caratteristiche tradizionali dell’architettura carsica.

– Nel combattere possibili insensate distruzioni del territorio, l’amministrazione comunale deve seguire con la massima attenzione il progetto del Corridoio 5 sia riguardo al suo tracciato sia riguardo all’impatto sulla popolazione e sull’ambiente.

– La rete stradale comunale necessita di una cura maggiore per quanto riguarda la sua manutenzione, il suo potenziamento e la pulizia.

– Il problema dei parcheggi pubblici nei centri abitati va risolto urgentemente.

– Bisogna adottare un progetto per la rete fognaria ed il deflusso dell’acqua piovana.

– Per quanto riguarda il servizio di nettezza urbana, va accertato il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti più razionale che a fronte di costi quanto più contenuti risulti il più possibile aderente ai bisogni degli abitanti.

– L’acquedotto va potenziato e modernizzato, come pure va difesa l’autonomia dell’Acquedotto del Carso.

TRASPORTI PUBBLICI, SANITÀ ED ASSISTENZA SOCIALE

– Bisogna prendere atto del fallimento dei trasporti pubblici locali nel territorio comunale e non sostenere più un sistema legittimo ma inefficace, dato che gli autobus in determinate fasce orarie risultano vuoti e troppo voluminosi, pertanto vanno riesaminate le reali necessità e adottate anche soluzioni che prevedano l’uso di pulmini e di “taxibus”.

– Il Comune deve intervenire presso l’Azienda sanitaria locale per ottenere un miglioramento dei servizi sanitari, in special modo a favore dei più bisognosi. Il ricorso alle strutture sanitarie di Aurisina-Nabrežina va ulteriormente incrementato ed a tal fine vanno garantiti i migliori collegamenti con i mezzi del trasporto pubblico.

– Per la cura e l’assistenza degli abitanti del Comune la convenzione intercomunale deve prevedere l’utilizzo di personale che conosca anche la lingua slovena.

SCUOLA, CULTURA E SPORT

– Il Comune deve supportare con continuità lo sviluppo delle nostre scuole ed agire d’accordo con la popolazione riguardo al problema della rete scolastica sul territorio.

– Il Comune deve continuare a sostenere le attività sportive e culturali della popolazione.

– In occasione del centenario dell’inizio della Prima guerra mondiale dobbiamo ricordare con un apposito monumento i cittadini del Comune che vi hanno perso la vita.

MIGLIORAMENTO DELL’APPARATO AMMINISTRATIVO E COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI LOCALI

– Si reputa necessario un radicale aggiornamento dell’intero apparato amministrativo per raggiungere degli standard sufficentemente elevati, da attuarsi in collaborazione con i comuni contermini e con l’amministrazione provinciale, riguardo alla quale ci dichiariamo contrari al suo smantellamento.

– La collaborazione istituzionale intercomunale per la prestazione dei servizi va sostenuta.

– Riguardo al Gruppo Azione Locale Carso bisogna migliorare una volta per tutte la circolazione delle informazioni e garantire un maggior coinvolgimento del Comune, di altri enti pubblici e di soggetti economici a favore dello sviluppo del nostro territorio.

– Si ritiene necessario il controllo del territorio. Sebbene sia stato istituito il servizio di vigile urbano, sarebbe utile la collaborazione con i comuni limitrofi anche in questo ambito.

– I danni provocati dalla selvaggina risultano insostenibili, pertanto il Comune deve partecipare a tutte le procedure volte alla soluzione di questo problema. Vanno pure rilevate le grandi manchevolezze del sistema venatorio italiano.

– Al fine di incrementare tutte le potenzialità di uno sviluppo locale e transfrontaliero nei campi dell’economia, dell’agricoltura, del turismo e del sociale, il Comune deve dedicare a questi aspetti una parte dei suoi mezzi finanziari e deve ricercare la possibilità di ottenere dei contributi regionali, statali ed europei.

CONVIVENZA E RAPPORTI DI BUON VICINATO

– In questo territorio dove si incontrano e convivono le comunità etniche slovena e italiana, va sempre perseguita la convivenza, e ciò sulla base dell’eguaglianza e dell’amicizia.

– Particolare attenzione va dedicata all’attuazione delle disposizioni riguardanti la segnaletica e le iscrizioni bilingui.

– Bisogna continuare pure con la necessaria ricerca di contatti con i villaggi vicini d’oltreconfine per superare le ormai invisibili ma gravose barriere erette nel dopoguerra a causa del confine di stato.

– Vanno coordinati con coerenza i rapporti tra il Comune di Sgonico-Zgonik ed i Comuni di Komen e Sežana.

Sgonico-Zgonik, 14 aprile 2014

Deli