Volilni program občanske liste Skupaj za Repentabor

UPRAVNI PROGRAM

Reforma krajevnih uprav

Ohranitev samostojnosti naše občine pomeni, da sami odločamo o upravljanju našega teritorja in naših virov. Z racionalnim in smotrnim upravljanjem ter s sodelovanjem s sosednjimi občinami, bomo še potrdili, da so manjše občine lahko uspešnejše kot velike pri upravljanju teritorija. 

Javna dela

Naslednja javna dela bodo prioritetnaga značaja za našo upravo:

_ Še naprej spremljati in spodbujati z vsemi soodgovornimi institucijami dokončno ureditev cestne povezave ter celotnega območja Fernetičev

_ Razširitev in ureditev igrišča na Mouzarju

_ Dokončna oprema mrliške vežice in ureditev pokritega prostora/čakalnice ob vežici

_ Posodobitev in razširitev mreže javne razsvetljave z namestitvijo nizkoenergetskih svetil in regulacijskih sistemov za zmanjšanje porabe energije

_ Postavitev varnostne cestne ograje na odseku »Pule« ceste Repen – Opčine

_ Ureditev prostorov občinske ambulante

_ Ureditev ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov

_ Ureditev območja maloobmejnega prehoda Repentabor

_ Obnova Kulturnega doma (Stare šole) na Colu

_ Razširitev plinskega omrežja

_ Izredno vzdrževanje občinskih cest

_ Iskanje možnosti, tudi v okviru javno-zasebnega sodelovanja, za ureditev stavbe ex-kasarne pri maloobmenjem prehodu Repentabor

 

Zaščita in upravljanje teritorja

Posebno pozornost bomo namenili upravljanju našega teritorja s posebnim posluhom za ureditvijo in regulacijo pašnje na občinskem območju, ureditev razmerji z Jusom-Srenjo Repen ter odpravo vojaških služnosti na območju P’č-a. Še posebno se bomo zavzeli, da bodo iztočnice projekta Natura 2000 ter ostalih naravovarstvenih zakonov usklajeni s potrebami lokalnega prebivalstva ter da bodo predstavljali možnost razvoja našega ozemlja ne pa omejevanje. Še naprej bomo podpirali dejavnost Civilne zaščite ter vključevanje novih članov, predvsem mladih, v občinsko skupino civilne zaščite.

 

Kmetijstvo, obrtništvo in promocija krajevnih odličnostih

Še naprej bomo spodbujali, razvijali in podpirali kmetijsko – obrtniško – podjetniške dejavnosti, ki so povezane s tradicijo občine in ki vrednotijo značilnosti našega teritorja ter omogočajo njegov razvoj. Obenem bomo sodelovali pri  tistih projektih, lokalnega, deželnega in čezmejnega značaja, za turistično in enogastronomsko promocijo naše ponudbe.

 

Socialno skrbstvo in mladi

V današnji nestabilni gospodarski situaciji je pomoč in podpora socialno ogroženim občanom in družinam naše občine prioriteta naloga. Ob tem pa bomo še naprej razvijali pobude v prid starejšim občanom z organizacijo družabnosti, izletov in letovanj. V sodelovanju z vaškimi društvi želimo spodbujati projekte namenjenim mladini, zagotavljati ter vključevati  mlade v soodločanje in v aktivno upravljanje občine.

Izrecna pozornost bo namenjena osebam in družinam s posebnimi potrebami.

Izboljšava zdravstvene oskrbe kot tudi izpeljava projektov preventivnega značaja, tudi z razvojem čezmejnih povezav, predstavljajo prioritetni projekt za našo upravo.

 

Šola, kultura in šport

V sodelovanju s šolskimi ustanovami  bomo zagotavljali najboljše pogoje za predšolsko in šolsko dejavnost. Obenem pa želimo še naprej podpirati kvalitetno in pestro dejavnost naših društev, tako na kulturnem kot na športnem področju ter nuditi potrebno infrastrukturo za najboljše delovanje.

 

Sožitje in sodelovanje

Sožitje in medsebojno razumevanje med občani slovenske in italijanske narodnosti je bilo in bo eno glavnih vodil pri upravljanju naše občine. Sodelovanje in iskanje skupnih sinergij z drugimi občinami tržaške pokrajine ter sosednjimi občinami iz Slovenije, tudi na področju skupnih evropskih programov in natečajev, bo pripomoglo k racionalnejšemu upravljanju in nudenju kvalitetnejših storitev našim občanom.

 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

 

Riforma degli enti locali

Mantenere l’autonomia del nostro Comune significa mantenere l’autonomia nella gestione del territorio e delle sue risorse. Con una gestione razionale ed efficace, in collaborazione con i comuni limitrofi sarà, possibile dimostrare che nella gestione del territorio i comuni minori possono ottenere risultati migliori di quelli grandi.

 

Opere pubbliche

Nel campo dei lavori pubblici le priorità dell’Amministrazione sono le seguenti:

 

– Costante impegno, in sinergia con gli altri Enti competenti, nella ricerca di una soluzione definitiva per i collegamenti viari a Fernetti e nell’area circostante

– Ampliamento e sistemazione del campo giochi al “Mouzar”

– Sistemazione definitiva della cappella funeraria e realizzazione di una sala d’aspetto coperta adiacente

– Rinnovo e ampliamento della rete di illuminazione pubblica con l’utilizzo di lampade a basso consumo e di sistemi di regolazione per la riduzione del consumo energetico

– Realizzazione di una barriera di sicurezza lungo la strada tra Repen e Opicina sul tratto denominato “Pule”

– Risistemazione dell’ambulatorio comunale

– Realizzazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti

– Sistemazione dell’area dell’ex valico di confine di Monrupino

– Ristrutturazione della Casa della cultura di Col (Scuola vecchia)

– Ampliamento della rete del gas

– Manutenzione straordinaria delle strade comunali

– Reperimento di risorse, anche nell’ambito di una collaborazione tra settore pubblico e privato, da destinare alla ristrutturazione dell’ex-caserma al valico di confine di Monrupino

 

Tutela e gestione del territorio

Grande attenzione sarà posta alla gestione del territorio ed in particolare alla disciplina e alla regolamentazione del pascolo sul territorio comunale, ai rapporti con la Comunella di Repen e all’eliminazione delle servitù militari nella zona di “P’č«. Il massimo impegno sarà garantito per rendere compatibili i postulati del progetto Natura 2000 e i dettami normativi in materia di tutela ambientale con i bisogni della popolazione affinché non siano da ostacolo allo sviluppo del territorio, ma un’opportunità di crescita. Sosteremmo le attività della Protezione Civile e lo sviluppo della squdra comunale con l’inserimento di nuovi membri, soprattutto giovani.

 

Agricoltura, artigianato e promozione delle eccellenze locali

Continueremo a promuovere, sviluppare e sostenere le attività agricole, artigianali e imprenditoriali legate alle tradizioni del nostro Comune che valorizzano le peculiarità del territorio e ne promuovono lo sviluppo. Parteciperemo ai progetti di carattere locale, regionale e transfrontaliero volti alla promozione turistica ed enogastronomica dell’offerta locale.

 

Servizi sociali e servizi per i giovani

Nell’attuale situazione di instabilità economica, aiutare e fornire il necessario supporto alle famiglie ed ai singoli in situazioni di disagio è un compito che consideriamo di primaria importanza. Continueremo inoltre a promuovere iniziative a favore dei residenti anziani con l’organizzazione di momenti di socializzazione, brevi escursioni e soggiorni più lunghi. In collaborazione con le associazioni locali, saranno avviati progetti destinati ai giovani allo scopo di promuovere la partecipazione attiva delle nuove generazioni ai processi decisionali e alla gestione del Comune.

 

Particolare attenzione sarà data alle persone diversamente abili e alle loro famiglie.

 

Tra i progetti primari dell’Amministrazione vi è anche il potenziamento dell’assistenza sanitaria e l’avvio di progetti nel campo della prevenzione, anche attraverso il consolidamento dei rapporti transfrontalieri.

 

Istruzione, cultura e sport

In collaborazione con gli istituti scolastici saranno garantiti livelli ottimali delle attività scolastiche e prescolastiche. Inoltre ribadiamo il nostro supporto alle ricche attività promosse dalle associazioni locali in campo culturale e sportivo mettendo a disposizione le infrastrutture necessarie per il loro funzionamento.

 

Convivenza e collaborazione

La convivenza pacifica e la reciproca conoscenza tra cittadini di nazionalità slovena e italiana è stata e rimarrà una delle principali linee guida del nostro Comune. Con la collaborazione e la costante ricerca di sinergie con gli altri Comuni della Provincia di Trieste e i vicini comuni sloveni, anche nel campo dei progetti e dei bandi europei, sarà possibile garantire una gestione più razionale delle risorse disponibili e offrire servizi migliori ai cittadini.

Deli