Števerjan: volilni program sekcije SSk v Števerjanu

UPRAVNI PROGRAM ZA OBČINSKE VOLITVE V ŠTEVERJANU

PROGRAMA AMMINISTRATIVO PER LE ELEZIONI COMUNALI A SAN FLORIANO DEL COLLIO

ZA OHRANITEV SAMOSTOJNOSTI

Zavedati se moramo, da majhne občine igrajo neizmerno važno vlogo na teritoriju in niso vir nepotrebnih in predvsem odvečnih stroškov. Podatek, da je Občina Števerjan do danes izvajala eden najnižjih davčnih pritiskov na občana v Goriški pokrajini in na teritoriju Dežele Furlanije julijske krajine, sploh ni zanemarljiv.

Mi se, kot Slovenska skupnost, tega zavedamo in želimo utrditi najprej v nas samih čut zvestobe, zrelosti in spoštovanja in v to smo tudi trdno prepričani; zavedamo se, da samo tako lahko sestavimo upravo, ki bo delovala v skladu z načeli dobrega upravljanja, gospodarjenja, poštenosti, solidarnosti in medsebojnega spoštovanja.

 

PER IL MANTENIMENTO DELL’AUTONOMIA

Bisogna riconoscere che i piccoli Comuni svolgono un incommesurabile ruolo sul territorio e non sono assulutamente fonte ne di inutili ne di eccessivi costi. Il fatto che il Comune di San Floriano del Collio ad oggi ha esercitato una pressione fiscale procapite tra le più basse in Provincia di Gorizia ed in Regione non è irrilevante.

Consci di questo, come Slovenska skupnost, siamo certi che in primis dobbiamo consolidare in noi stessi i valori di fedeltà, maturità e rispetto; siamo quindi consapevoli che solo così si possa costruire un’amministrazione basata sul buon governo, la solidarietà, l’onestà e il rispetto reciproco.

 

REFORMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Dežela Furlanija Julijska krajina ima pristojnosti in nalogo urejati delovanje občin na svojem teritoriju. Pričakujemo pa, da bo deželna uprava pomagala majhnim občinam, kakor je Števerjan, pri njihovem razvoju in ohranitvi njihove samostojnosti; ne pristajamo pa, da jim bo dan za dnem odvzemala kompetence in jih silila v nesmiselna združevanja. Obenem mora Dežela ovrednotiti poseben status in zadovoljiti specifične potrebe občin, kjer je priznana in zaščitena prisotnost slovenske narodne skupnosti.

 

RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

La Regione Friuli Venezia Giulia ha le competenze ed il compito di regolare il funzionamento dei Comuni sul proprio territorio. Ci aspettiamo però che l’amministrazione regionale sostenga i piccoli Comuni, qual’ è San Floriano del Collio, nel loro sviluppo e nella conservazione della loro autonomia; non accettiamo che man mano la stessa esautori le amministrazioni locali delle loro competenze e le costringa in insensate aggregazioni. La Regione deve inoltre valorizzare lo speciale status e rispondere alle specifiche richieste dei Comuni dove è riconosciuta e tutelata la presenza della comunità nazionale slovena.

 

DVOJEZIČNO UPRAVLJANJE

Danes se lahko glede zaščite slovenske narodne skupnosti sklicujemo na državna zakona 482/99 in 38/01 ter na deželni zakon 26/07, ki niso sicer še popolnoma operativni; zato je potrebna še nadaljna skrb in pažnja glede njihovega izvajanja tudi in predvsem na lokalni ravni.

 

BILINGUISMO AMMINISTRATIVO

Oggi la tutela della comunità nazionale slovena si basa su tre norme principali, le leggi statali 482/99 e 38/01 e la legge regionale 26/07, che non sono ancora pienamente operative. Risulta perciò necessario vigilare anche sulla loro applicazione, soprattutto in ambito locale.

 

ZAŠČITA TERITORIJA IN KRAJINE

Posebno pozornost moramo posvetiti bodočemu prostorskemu načrtovanju, ki mora sloneti na:

•             spoštovanju narave in okolja;

•             ohranitvi in uveljavljanju tipične briške arhitekture;

•             ohranitvi tipične briške krajine.

 

Z jasnimi usmeritvami moramo v ljudeh spodbuditi čut spoštovanja do zunanje podobe občine ter vasi.

 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO

Particolare attenzione deve essere rivolta alla futura pianificazione territoriale, che deve essere basata sul:

•             rispetto per la natura e l’ambiente;

•             la conservazione e valorizzazione della  tipica architettura del Collio;

•             la conservazione del tipico paesaggio del Collio.

Con linee guida chiare dobbiamo incorraggiare nelle persone il sentimento di rispetto verso l’immagine del territorio comunale e dei borghi.

 

 

VODNI VIRI IN OKOLJE

Z ustanovitvijo družb IRISACQUA in ISA, se obveznosti naše občine do občanov niso končale. Paziti bo treba na kakovost uslug in njihovo ceno ter tudi sami poskrbeti za čistejše in lepše vaško okolje:

•             še naprej moramo vztrajati pri ločenem zbiranju odpadkov;

•             spodbujati uporabo obnovljivih virov energije ter okolju prijaznejših tehnologij (fotonapetosnih ter termičnih kolektorjev,geotermičnih energijskih sistemov, napredne uporabe lesne biomase, fitodepuracijo ipd.);

•             ovrednotiti krajevne vodne vire za namene namakanja manjših površin, vrtov, zelenic;

•             spodbujati projekte energetskega varčevanja;

•             aktivno sodelovati pri zagotavljanju srednjeročnih rešitev problemapomanjkanja vode za kmetijske namene v sušnih obdobjih: zadrževalniki, nadzorovano črpanje podtalnice, zbiranje meteornih vod, namakalni sistemi, ipd.    

 

RISORSE IDRICHE E AMBIENTE

Con la nascita delle società IRISACQUA ed ISA non sono venuti meno i doveri dell’Amministrazione verso gli abitanti di San Floriano del Collio. Sarà necessario monitorare costantemente la qualità ed il costo dei servizi. Da soli dobbiamo prenderci cura dell’ambiente affinchè sia pulito e piacevole:

•             continuando a sviluppare la raccolta differenziata dei rifiuti;

•             promuovendo l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecnologie alternative e rispettose dell’ambiente (sistemi fotovoltaici, solare termico e geotermia, utilizzo innovativo della biomassa, fitodepurazione, etc.);

•             valorizzando le locali risorse idriche per l’irrigazione di aree di ridotte dimensioni, di orti e giardini;

•             promuovendo progetti di risparmio energetico;

•             collaborando attivamente al fine di garantire una soluzione di medio termine per la carenza di acqua ad uso agricolo nei periodi di siccità con: bacini artificiali, l’utilizzo controllato delle falde, raccolta delle acque piovane, sistemi d’irrigazione, etc.

 

JAVNA DELA

Sledeča javna dela bodo prvenstvenega značaja za našo upravo:

•             nadaljna posodobitev glavnega in stranskega občinskega cestnega omrežja (vkop električnih in telekomunikacijskih vodov, odtok meteornih vod, lesene odbojne ograje);

•             izredno vzdrževanje občinskih cest;

•             ureditev vaškega okoliša v posameznih zaselkih;

•             nuditi ekipi Civilne zaščite svoj sedež;

•             sanacija plazu na Klenčinah;

•             postavitev mreže senzorjev za monitoring plazu na Klancu;

•             ureditev struge potokov Grojna in Grojnica v kraju Grojna;

•             prehod ceste VINA IN ČEŠENJ v deželno last in njeno posodobitev;

•             posodobitev javne razsvetljave vseh zaselkov v Števerjanu in Jazbinah;

•             izvedba razširitve pokopališča v Števerjanu;

•             kamnita preobleka betonskih zidov in utrditev starih kamenih zidov po vasi;

•             prilagoditev regulacijskega načrta novemu teritorialno upravnem načrtu Dežele;

•             izvedba variante regulacijskega načrta.

 

LAVORI PUBBLICI

I seguenti lavori pubblici saranno prioritari per la nostra amministrazione:

•             ulteriore ammodernamento delle arterie principali e delle strade comunali secondarie (interramento linee elettriche e di telecomunicazione, scolo delle acque piovane, paracarri in legno);

•             manutenzione straordinaria delle strade comunali;

•             sistemazione dell’arredo urbano in varie località;

•             predisporre la sede della squadra di Protezione civile;

•             risanamento della frana a Klenčine;

•             rete di monitoraggio della frana in loc. Uclanzi;

•             sistemazione idraulica dei torrenti Groina e Groinizza in loc. Groina;

•             trasferimento della STRADA DEL VINO E DELLE CILIEGIE alla Regione e suo ammodernamento;

•             messa a norma dell’illuminazione pubblica degli abitati di San Floriano e Giasbana;

•             messa in opera dell’ampliamento del cimitero di San Floriano;

•             rivestimento in pietra dei muri in cemento armato esistenti e consolidamento dei vecchi muretti in pietra;

•             adeguamento del piano regolatore al nuovo piano di governo del territorio della Regione;

•             approvazione della variante al piano regolatore;

 

SOCIALNO SKRBSTVO IN ZDRAVSTVO

Števerjanska občina, kot član medobčinske ustanove za oskrbo ostarelih, mora še nadalje težiti k izboljšanju storitev, ki jih nudi ta ustanova.Potrebno bo nadzorovati upravljanje socialnega centra v Britofu in nameniti nove vsebine skupnim prostorom centra;Prizadevali si bomo, da bi mlade družine ostajale v domači občini.

 

PREVIDENZA SOCIALE E SANITA’

Il Comune di San Floriano del Collio fà parte dell’ente intercomunale per l’assistenza agli anziani e dovrà attivarsi per il miglioramento del servizio che viene già offerto.

Si dovrà monitorare la gestione del centro sociale e proporre nuovi contenuti per gli spazzi comuni;

L’amministrazione si prodigherà affinché le giovani famiglie restino sul territorio del Comune.

 

ŠOLA, KULTURA IN ŠPORT

Kvalitetna in pestra dejavnost naših društev nalaga upravi, da podpira in pospešuje kulturno in športno dejavnost.

Poleg tega se bo Občinska uprava zavzemala za:

•             večje sodelovanje na šolskem področju med Števerjanom in občino Brda;

•             nadaljno vzdrževanje in toplotno sanacijo, izolacija šolskih ter drugih poslopij, statična utrditev zgornjega dela osnovne šole v Dragah;

•             delnapreureditev neizrabljenih prostorov šolskega poslopja v vaški športni center;

•             preučitev možnosti ponovne vzpostavitve celodnevnega pouka ali podaljšanega pouka.

 

SCUOLA, CULTURA E SPORT

La ricca e variegata attività delle nostre associazioni culturali e sportive impone all’amministrazione comunale di sostenerle e promuoverle.

L’Amministrazione comunale si adopererà inoltre per:

•             una maggior collaborazione fra le scuole del Comune di San Floriano del Collio e quelle del Comune sloveno di Brda;

•             l’ulteriore manutenzione e risanamento termico delle strutture scolastiche e di altri edifici, consolidamento statico della parte superiore della scuola elementare a Draga;

•             riqualificazione di una parte della struttura scolastica, ad oggi inutilizzata, per adibirla a polo sportivo;

•             una verifica effettiva sul ripristino della scuola a tempo pieno o tempo prolungato.

 

V SVETAL SPOMIN

Izreden krvni davek, ki ga je plačala vaška skupnost v XX stoletju obvezuje nas in bodoče rodove, da ohranjamo in negujemo vrednote, za katere so padla mlada življenja. Prizadevali si bomo za:

•             ohranitev spomina ter postavitev spomenika padlim in žrtvamprve svetovne vojne;

•             ureditev muzeja padlim in žrtvam druge svetovne vojne.

 

A PERENNE RICORDO

Il tributo di sangue versato dalla comunità del paese nel XX Secolo obbliga noi e le generazioni future a conservare e consolidare i valori per cui sono cadute queste giovani vite.

Ci adopereremo pertanto per:

•             preservare la memoria ed erigere un monumento ai caduti della Prima guerra mondiale;

•             predisporre un museo per i caduti e le vittime della Seconda guerra mondiale.

 

RAZVOJ IN PROMOCIJA KRAJEVNIH POTENCIALOV

Občinske uprave nimajo dodeljenih pristojnosti pri obravnavanju gospodarstva, a vendar težak gospodarski položaj v deželnem, državnem, evropskem in svetovnem okviru zahteva tudi od lokalnih uprav posebno pozornost:

•             spodbuda k razvoju turizma in pripravi primernega razvojnega celostnega programa za ovrednotenje celotnega briškega okoliša;

•             ovrednotenje obrtniške in gostinske dejavnosti;

•             pomoč pripridobitvi finančnih sredstev, ki jih na podlagi programov za razvoj podeželja, obrti in kmetijstva ponuja Evropska unija za razvoj podeželja, obrti in kmetijstva;

•             skrb za razvoj vinogradništva, oljkarstva in sadjarstva;

•             nadaljni razvoj kolesarskih stez ter konjeniških stez;

•             potrebno je nuditi širokopasovno internetno povezavo (Adsl), zato si bomo prizadevali, da bo ta usluga razširjena čim prej na vse domove, ter dobro omrežje za mobilno telefonijo;

•             pozorno bomo slediti postopku upravljanja bivših vojašnic, ki so trenutno v državni lasti in ki predstavljajo zanimiv turistični izziv za razvoj teritorija;

•             ustanovitev Lokalne akcijske skupine LAS.

 

SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE POTENZIALITA’ LOCALI

Alle amministrazioni comunali non competono compiti precisi per quanto riguarda l’economia, però, l’attuale difficile situazione economica regionale, nazionale, europea e mondiale, impone anche ad esse un’attenzione speciale per:

•             incentivare lo sviluppo del turismo e approntare un master plan per la valorizzazione dell’intera area del Collio;

•             valorizzare le attività artigianali e di ristorazione;

•             provvedere all’acquisizione di mezzi finanziari offerti dall’Unione Europea sulla base di appositi programmi per lo sviluppo delle zone rurali, dell’artigianato e dell’agricoltura;

•             sviluppare i settori della viticoltura, dell’olivicoltura e della frutticoltura;

•             implementare la costruzione di piste ciclabili ed ippovie;

•             la necessità di offrire un accesso ad Intermet a banda larga ci impegna a diffondere al più presto questo servizio in tutte le abitazioni, così come una buona rete per la telefonia mobile;

•             seguiremo da vicino il processo di dismissione delle ex caserme che sono attualmente di proprietà statale e che costituiscono una sfida interessante per lo sviluppo turistico del territorio;

•             l’istituzione del Gruppo d’ azione locale GAL.

 

ČEZMEJNO IN MEDNARODNO SODELOVANJE

Brda se geografsko raztezajo čez dve krasni deželi, dve državi, v katerih drug ob drugem živimo ljudje, ki nas veže skupna preteklost, a se za ohranjanje te dragocene prednosti naravnega sožitja, premalokrat snidemo. S sosedi na »oni strani meje« se največkrat ne poznamo.

 

Danes moramo skrbeti za naš boljši skupen jutri, povezovati se moramo na vseh področjih, od kulture do gospodarstva, skušati si moramo zastaviti enotne programe in cilje ter jih uresničiti v sozvočju in v prid vseh prebivalcev Brd:

•             poenotenje teritorija Brd;

•             razvoj čezmejne kulturne prireditve Kultura brez meja/Cultura senza confini;

•             nadgraditev enega izmed prvih čezmejnih študijskih krožkov o skupni turistični promociji;

•             priprava tradicionalnega nedeljskega oz. prazničnega briškega oblačila za celotno čezmejno območje Brd;

Ne glede na zgledno bratsko sodelovanje z občino Brda in nekaterimi občinami iz Koroške, bo treba vezi še poglobiti in utrditi. Prav na osnovi tega ustaljenega sodelovanja, bi se lahko črpalo evropske vire za izvedbo raznih skupnih projektov.

 

LA COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA ED INTERNAZIONALE

Il Collio abbraccia geograficamente due splendidi territori, due stati in cui vivono persone legate da un passato comune, che però troppo raramente s’incontrano per discutere della conservazione di questo prezioso patrimonio naturale e culturale. Il più delle volte non conosciamo i vicini “al di là del confine”.

Oggi siamo proprio noi chiamati a salvaguardare il nostro domani; questo può avvenire collaborando, sia culturalmente che economicamente, e presentando programmi di sviluppo comuni nell’interesse di tutti gli abitanti del Collio:

•             coesione territoriale del Collio;

•             sviluppo della manifestazione culturale transfrontaliera Kultura brez meja/Cultura senza confini;

•             sviluppare il lavoro eseguito da uno tra i primi circoli di studio transfrontalieri sulla promozione turistica comune;

•             preparazione condivisa dell’abito tradizionale della domenica o da festa del Collio per tutto il territorio dell’area vasta e transfrontaliera del Collio.

L’esemplare fraterna collaborazione, già instaurata con il Comune sloveno di Brda e con alcuni Comuni della Corinzia, và intensificata e approfondita. Proprio sulla base di questa collaborazione consolidata potremo attingere a fondi europei per la realizzazione di progetti comuni. 

Deli