Dvojezični smerokazi: odbornica Santoro odgovorila Gabrovcu

Deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec je od predsednice Dežele zahteval pojasnilav zvezi s pomanjklivostmi in nepravilnostmi pri postavljanju smerokazov. Gabrovec se je navezalna nedavno objavo dekreta predsednice , ki naj bi koncno premaknil z mrtve tocke izvajanje 10.clena zašcitnega zakona. Odlok 229 z dne 2. decembra 2013 navaja namrec vse javne ustanovein koncesionarje javnih storitev, ki naj bi na osnovi zašcitnega zakona za Slovence postavljalidvojezicne table in napise. Dejansko pa se še vedno dogaja, da se pojavljajo celo novi napisisamo v italijanšcini, kot pricata primera krožišca pri Štandrežu (Gorica) in na avtocestnemodseku pri Padricah, ki je za cestnega upravitelja še vedno le Padriciano. »Primera kažeta, da jezadeva zelo resna in da je treba takoj ukrepati, saj imamo za to veljavna dolocila in k njihovemuspoštovanju je vezana tudi družba Anas« je posebej poudaril deželni poslanec Slovenskeskupnosti v obrazložitvi vprašanja, ki je bilo na dnevnem redu dopoldanske razprave vDeželnem svetu.Pristojna deželna odbornica Santoro je v svojem odgovoru slovenskemu poslancu Gabrovcuzagotovila polno podporo deželne uprave in v tem smislu tudi napovedala, da bo uradnopozvala upravitelje raznih prometnic k spoštovanju zakonskih dolocil. »Soglašam s poslancemGabrovcem, da so navedena zakonska dolocila obvezujoca, nikakor pa niso stvar diskrecionalneizbire ali predmet odlašanja s strani podjetij, ki jim je zaupano upravljanje naših cest« je v svojemodgovoru, ki ga je v njeni odsotnosti prebral odbornik Panontin, poudarila odbornica zainfrastrukture, mobilnost in javna dela Mariagrazia Santoro.Trst, 26. februarja 2014
Deli