Kandidati SSk za goriški občinski svet

WALTER BANDELJ

Živim v Podgori, kjer moja družina prebiva že več generacij. Po poklicu sem bančni uslužbenec. Staršem še vedno pomagam pri domači cvetličarski dejavnosti in na ta način vzdržujem družinsko tradicijo. Sem vodstveni član stranke Slovenska skupnost. Na politično pot sem se podal že v rosnih letih z željo, da bi aktivno prispeval k reševanju problemov v svoji četrti. Že dva mandata sem predsednik Okrožnega sveta Podgora. V tem času sem se posvečal reševanju zahtevnih vprašanj: prisotnost azbesta na območju predilnice bombaža, zajezitev usadov na pobočjih Kalvarije, nasprotovanje izgradnji novega jezu, postavitev anten na Kalvariji, problem merjascev. Uspešno sem si prizadeval za turistično oživitev četrti, z ovrednotenjem poti na Kalvariji ter reke Soče in s spodbujanjem lokalne proizvodnje, ter podprl odprtje tehnološkega središča v Podgori. Z organizacijo kulturnih in športnih prireditev, v sodelovanju z župnijsko cerkvijo, z drugimi četrtmi in društvi sem prispeval k obogativi življenja v Podgori.

Drugič sem bil izvoljen za pokrajinskega predsednika Sveta slovenskih organizacij, ki zastopa slovenske ustanove in društva v Furlaniji Julijski krajini ter povezuje narodne ter etnično-jezikovne skupnosti. Sem tudi član vodstva nogometnega društva Podgora.

Verjamem, da lahko s kulturnim prepletanjem, s spoštovanjem posebnosti drugega in s konstruktivnim dialogom postanemo bolj dovzetni za realne potrebe občanov. V primeru izvolitve v goriški občinski svet bom nadaljeval z uresničevanjem zgoraj omenjenih točk: za lepšo, aktivno in dejavno Gorico!

 

ALENKA DROBEZ

Prebivam v Gorici skupaj z družino. Sem vzgojiteljica v slovenskem otroškem vrtcu, zdaj zaposlena v enoti v središču mesta Gorice. To delo opravljam že 35 let in sem si v tem času pridobila pomembne pedagoške izkušnje; v stiku s starši in šolskimi oblastmi pa tudi utrdila svojo narodno istovetnost in pokončnost. Za stranko SSk kandidiram za občinski svet v Gorici na listi Demokratske stranke, skupaj z županskim kandidatom Giuseppejem Cingolanijem. Če bom izvoljena želim v občinskem svetu dejavno sodelovati pri reševanju vseh problemov, ki zadevajo slovensko narodno skupnost. Prizadevala si bom za se večji ugled in kakovost slovenskih otroških vrtcev, šol in drugih narodnostno pomembnih ustanov v našem slovenskem zamejstvu. Ob tem tudi izražam svoje globoko prepričanje, da je treba slovensko narodno skupnost v Italiji zaščititi tako, kot to določa zakon o globalni zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji. Ob upoštevanju sedanjega stanja in potreb, pa tudi upravičenih teženj in zahtev v deželi Furlaniji Julijski krajini, bi morala Gorica izvajati vlogo izhodišča za vsestransko sodelovanje s sosednjo Novo  Gorico in drugimi sosednjimi občinami v Sloveniji. Pogljobljeni stiki med mestoma, zlasti glede gospodarskega sodelovanja, bi lahko povečali materialne možnosti za našo manjšinsko skupnost, kar je zlasti v  sedanjem  kriznem stanju  v širših mednarodnih razmerah velikega pomena.  Morali bi  utrjevati stike na najrazličnejših drugih področjih, ki jih v političnem in psihološkem pogledu omogoča in ponuja odprta meja med državama. Poudarjam, da smo si za odpravo fizične meje, zlasti Slovenci v Italiji, dolgo časa prizadevali in usvarjali za sedanje stanje pravilno vzdušje. Morali bi poglobiti stike med šolami in drugimi izobraževalnimi ustanovami vseh vrst in stopenj, od otroških vrtcev, do osnovnih in srednjih šol, pa tudi med univerzama v Gorici in v sosednji Novi Gorici, tudi zato da bi nastala priznana mednarodna univerzitetna ustanova.  Slovenci v novem občinskem svetu, si bomo morali odločno prizadevati, da bodo krajevne ustanove, dežela Furlanija Julijska krajina in državne oblasti v Rimu zagotovile sredstva za potrebe slovenske skupnosti v Italiji. Potrebujemo sistem dodeljevanja finančnih prispevkov, ki bo deloval redno in zanesljivo, tako da bi odpravili sedanjo prakso, ko mora naša skupnost vsako leto sproti moledovati za finančne prispevke, ki se znižujejo in tako pomenijo nevarnost za delovanje ustanov in drugih organov skupnosti. Želimo in tudi poudarjamo, da bi tudi matična domovina Slovenija še nadalje in v vseh drugih pogledih pomagala slovenski narodni skupnosti v Gorici in drugod v naši deželi, kljub vsestranski krizi, ki jo preživlja tudi Republika Slovenija.

 

MARILKA KORŠIČ

 Za mano je petletna izkušnja v Občinskem svetu . Tokrat nastopam skupaj s tremi kandidati SSk na listi Partito Democratico-Demokratske stranke. Vodilo pri delu mi je bilo in bo dialog z vsakomer in ljubezen do mojega  rodnega kraja Gorice, kjer sem preživela mladost, se zaposlila kot farmacevtka v občinski lekarni v Štandrežu in si ustvarila družino. Imam dva sinova. Ker imam rada ljudi in zato družabnost, sem vedno rada sodelovala pri društvih in organizacijah. Sem odbornica SCZGV Emil Komel, članica in odbornica MePz  Lojze Bratuž, članica Slovenskega zdravniškega društva in Slovenskega Planinskega društva . Pri stranki Slovenske skupnosti opravljam funkcijo pokrajinske podpredsednice. Kot svetnica na goriški občini sem član komisije za Enake možnosti, član Welfare, ki vključuje zdravstvo, šolstvo in socialo ter član Volilne komisije. Pri delu me spremlja prepričanje, da se z malimi koraki lahko marsikaj doseže. Tako sem se v štiridesetih svetniških vprašanjih, ki sem jih naslovila na župana in njegove odbornike v ustni in pisni dvojezični obliki, dotaknila  raznih problemov, ki so se nanašali na porazdelitev zdravniških ambulant, ukinitev šolskih kuhinj, ustanovitev dnevnega centra za ljudi s posebnimi potrebami, ureditev prometa, vzdrževanje cest v predmestju. Veliko svetniških vprašanj se je nanašalo na  rabo slovenskega jezika in na spoštovanje  pravic, ki  jih določa zakon in na katere je sedanja uprava rada pozabljala. Tako mislim, v primeru izvolitve, tudi nadaljevati. Kandidaturo sem sprejela, ker zaupam v poštenost in dalekovidnost županskega kandidata Giuseppeja Cingolanija in verjamem v njegov program, ki smo ga skupno izdelali.

 

Božidar -Božo- Tabaj

Rojen sem v Štandrežu, kjer tudi prebivam. Sem upokojen in poročen. Z ženo imava dva sinova ter lepo vnukinjo. Izhajam iz družine, ki se je vedno zavzemala za ugled in napredek naše vasi. Moj oče Alojz je bil več let predsednik vaškega društva Oton Župančič in član vaškega odbora VZPI. Tudi sam se Že od mladih let angaŽiraL v delu za boljše in lepše življenje v moji vasi, najprej kot član vaškega odbora, nato nekaj let kot predsednik rajonskega sveta. V zadnjih letih pa zagovarjam interese Gorice, in še posebej Štandreža, kot izvoljeni predstavnik SSk v občinskem svetu. Že 45 let sem član Prosvetnega društva Štandrež, v zadnjih desetih letih pa sem odgovoren za dramsko skupino tega društva. Ta skupina se je, s prostovoljnim delom in ustvarjanjem, uvrstila v sam vrh slovenskih amaterskih gledaliskih skupin.

Zakaj ponovno kandidiram za goriški občinski svet. Prepričan sem, da lahko še veliko prispevam za boljšo in lepšo Gorico in še posebej za našo, predvsem pa,  ker so me mnogi vaščani prosili naj se spet kandidiram.

Zavzemal se bom predvsem za ovrednotenje vseh zgodovinskih in naravnih znamenitosti, s katerimi lahko Gorica postane turistično zanimiva in privlačna; da bo sodelovanje med obmejnimi občinami prislo do konkretnih in ne le teoretičnih oblik ter da bi se naš prostor razvil iz čezmejnega v brezmejnega; za smotrno ureditev prometa z upoštevanjem kolesarskih stez in pravic pešcev, ter da bi prišlo do prepovedi težkega prometa čez gosto naseljena območja; za večjo skrb za predmestne dele, ki so zdaj zapuščeni in zanemarjeni (predvsem gre za ureditev cest in pločnikov); za večjo pozornost  za zahteve socialno ogroženih in za sodobno in popolno zdravstveno oskrbo, tudi preko čezmejnega sodelovanja; za ponovno priznanje rajonskih svetov in za uveljavitev vseh pravic, ki jih za slovensko prebivalstvo predvidevata zakona 38/01 in 482/99. Rad bi da bi imeli Gorico – mesto brez mej. Moje geslo je: Naj bo politika v službi ljudi in ne obratno!

Deli