Protikrizni dekret: stališče SSk

Stališče stranke Slovenska Skupnost do vladnega protikriznega dekreta o krčenju stroškov javnih uprav.

Številnim slovenskim upravam in upraviteljem grozi drastično krčenje ali celo izginotje !

 Stranka Slovenska Skupnost je opravila prve ocene ukrepov protikriznega dekreta italijanske vlade in ocenila njegove učinke. Dekret, ki naj bi bil korak h sanaciji visokega javnega dolga Italije, vsebuje, med drugim, tudi drastične posege na nivoju javne uprave ter krajevnih avtonomij.

Slovenska Skupnost z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da bo napovedana reforma uničujoče posegla po krajevnih avtonomijah, kot so dežele, pokrajine in občine. Predvidena je namreč prepolovitev števila deželnih svetnikov, ukinitev Pokrajin Trst in Gorica, najbolj pa so v nevarnosti manjše občine, ki jih dekret dejansko ukinja. Med temi jih je kar deset, v katerih se izvaja zaščitni zakon ! Vse to neposredno zadeva slovensko narodno skupnost v deželi Furlaniji Julijski Krajini, kjer Slovenci, še zlasti kjer imamo svoje župane, neposredno upravljamo več občin. Skupaj z njimi pa bi moralo izginiti še veliko število krajevnih upraviteljev, svetnikov in odbornikov v vseh, tudi večjih Občinah, Pokrajinah in na Deželi, kar bo hudo oklestilo raven našega predstavništva in kakovost upravljanja teritorija slovenske narodne skupnosti. Hud udarec bo doživel tudi obseg slovenskega predstavništva v občinskih svetih večjih občin, kot so Gorica in Trst, kjer je prav tako predvideno drastično zmanjšanje števila svetnikov in odbornikov. Takšen razplet bi pomenil pravo katastrofo za slovensko narodnostno skupnost saj predstavlja grobo in drastično kršitev zaščitnega zakona 38/2001, predvsem njegovih členov 21 in 28.

Slovenska Skupnost ocenjuje, da so taki posegi krivični do narodnih manjšin, ne upoštevajo 6. člena Ustave in kršijo mednarodne dogovore, predvsem Okvirno konvencijo o varstvu narodnih manjšin z leta 1995 in jo je italijanski parlament že ratificiral, kakor tudi načela Evropske listine o deželnih ali manjšinskih jezikih z leta 1992.

Ob dejstvu, da je v tehničnem poročilu k dekretu, ki ga je vlada poslala v parlament tudi zapisano, da zaenkrat sploh ni mogoče oceniti prihrankov, ki naj bi jih država realizira s takim grobim klestenjem demokratičnih partecipativnih organov na lokalni ravni in še zlasti ob dejstvu, da je glede na ukrepa o črtanju Pokrajin z manj kot 300.000 prebivalci celo zapisano, da bi se sploh ne raliziral noben prihranek in da je, nasprotno, verjeten celo porast ostalih stroškov, slovenska stranka ocenjuje, da italijanska vlada s takimi posegi iz svojih državljanov dobesedno brije norce, še posebej iz naše manjšine.

Slovenci v Italiji smo že utrpeli ukinitev Gorskih skupnosti na tržaškem, goriškem in Benečiji, sedaj tvegamo, da izgubimo tudi Pokrajini Trst in Gorica, kamor so bile med drugim komaj prenešene pristojnosti ukinjenih Gorskih skupnosti in ki zlasti na Goriškem, zadnje čase tudi na Tržaškem, igrajo zelo pomembno vlogo pri upravljanju z našim naselitvenim teritorijem.

Na Goriškem je še posebno kritičen položaj občine Števerjan, ki je po odstotkih slovenskega prebivalstva najbolj slovenska občina v Italiji in bi na podlagi navedenega dekreta morala izgubiti svoji upravno avtonomijo in biti pridružena nekaterim sosednjim občinam, v katerih se sedaj zaščitni zakon ne izvaja.  To bi povzročilo ogromne težave glede izvajanja določil zaščitnega zakona. Podobne hude tažave z izvajanjem zaščite bi nastale tudi v Benečiji, kjer bi se pojavil podoben problem, še zlasti tam, kjer je izvajanje naših pravic šele na začetku .

Stranka Slovenska Skupnost je zaenkrat stopila v stik s parlamentarnimi predstavniki Južno-Tirolske Ljudske stranke in Demokratske stranke in bo preko njih vložila potrebne amandmaje v senatu, kjer se bo začela razprava o spremembi vladnega dekreta v zakon. Prve dni naslednjega tedna bo v tudi sestavila amandmaje, tako da jih bodo prijateljski senatorji manjšinskih strank ter DS – seveda, pričakujemo, tudi slovenska senatorka – lahko pravočasno vložili.

Slovenska Skupnost je tudi informirala vse pristojne državne organe v Republiki Sloveniji o nevarnih vplivh omenjenih določil vladnega protikriznega dekreta na raven naše zaščite¸in zaprosila za ustrezen diplomatski odziv in politično podporo, ki tudi tokrat, verjamemo, ne bo izostala. 

Slovenska Skupnost ocenjuje, da se za Slovence v Italiji na obzorju pripravlja huda bitka za obrambo upravne avtonomije, ki predstavlja eno temeljnih sredstev, skozi katero se izvaja tudi naša zaščita. V tem smislu gre poziv na vse dejavnike slovenske narodne skupnosti in skupno predstavnišvo za učinkovito posredovanje proti krivičnim in pogubnim posegom italijanske vlade. V tem smislu je še posebej utemeljena pobuda, ki jo je pred dnevi napovedal deželni svetnik SSk Igor Gabrovec o sklicu tretjega zbora slovenskih izvoljenih javnih upraviteljev.

Slovenska Skupnost bo v prihodnjih dneh tudi stopila v direkten v stik s predsednikom Dežele FJK Renzom Tondom in ga pozvala na spoštovanje zaščitne zakonodaje iz zakona 38/01. Dežela FJK ima poseben statut prav zaradi prisotnosti slovenske manjšine in torej izključne pristojnosti glede urejanja lokanih uprav, od občinske do deželne ravni. Izključno iz tega naslova ima torej pravico, da smernice in določila omenjenega vladnega dekreta na svojem ozemlju ureja avtonomno in po svoji volji. Zato Slovenska skupnost utemeljeno pričakuje, da bo to svojo pravico uporabila tako, da ne bo ogrožena avtonomija lokalnih uprav, kjer se izvaja zaščitni zakon in da ne bo omejena prisotnost slovenskih izvoljenih predstavnikov v teh upravah.

Slovenska Skupnost pričakuje tudi, da bodo vse krajevne uprave, katerim je ogrožen obstoj oz. jim preti drastično krčenje, podprle te argumente, ki torej niso samo v korist naše narodnostne skupnosti, pač pa predsetavljajo pravzaprav enega redkih možnih oprijemov za ohranitev sedanje upravne avtonomije v naši Deželi.

Trst, 19. avgust 2011                                                   Deželni tajnik SSk Damijan Terpin

Deli