Goriški Sso in SSk pri odborniku Pettarinu

Odprta vprašanja slovenske narodne skupnosti v občini Gorica so bila tema pogovora med predstavniki Sveta slovenskih organizacij in stranke Slovenska skupnost ter goriškim občinskim odbornikom Guidom Germanom Pettarinom (30/6). Srečanja so se udeležili tudi član paritetnega odbora Damjan Paulin, občinska svetnica SSk Marilka Koršič in predsednik rajonskega sveta v Štandrežu Marjan Brescia.

Kot prvo je bilo na vrsti vprašanje glede krčenja števila rajonskih svetov, pri čemer je bila izpostavljena zaskrbljenost zaradi posledic, ki bodo prizadele tri rajonske svete v Pevmi-Oslavju-Štmavru, Podgori in Štandrežu. Dejstvo je, da bi na podlagi določil deželnega zakona 1/2011 možno ohraniti le štiri rajonske svete. Pri tem pa zakon ne upošteva določil, ki so predvidene v členu 21 zaščitnega zakona 38/2001. Prav zaradi tega je bilo sklenjeno, da bo potekalo usklajeno prizadevanje v luči primerne rešitve, ki bi ohranile sedanjo specifiko. Predvsem bi bilo najboljše, če bi Dežela sprejela spremembo zakona.

Na koncu je bilo sklenjeno, da bo občinskemu odborniku Pettarinu čimprej posredovan dokument, ki s pravno podlago utemeljuje ohranitev rajosnkih svetov.

V tem smislu je tudi SSk nastopila na skupnem srečanju (4. julija) z goriški podžupanom Gentilejem, kjer je levasredina predstavila skupen dokument, ki ocenjuje kot nesprejemljiv predlog o krčenju rajonskih svetov. Končna skupna odločitev pa je bila, da se skuša najprej doseči spremembo deželnega zakona. Prav zaradi tega se ne razume zakaj je SKGZ že pripravljena odpreti zeleno luč za združevanje rajonskih svetov. Trije predsedniki rajonov Pevma-Oslavje-Štmaver, Podgora in Štandrež so jasno izrazili nasportovanje za združitev. Pri tem pa sta goriški SSO in SSk mnenja, da bi bilo, ob nadaljevanju neustreznega obravnavanja problematike rajonskih svetov, potrebno zadevo predstaviti tudi Sloveniji.

Ravno tako so predstavniki SSO in SSk opozorili goriškega odbornika na problematiko slovenskih jasli v ul. Rocca, za katere ni bila uvedena posebna lestvica, po kateri bi prednost pri vpisu imeli otroki iz slovenskih družin oz. iz družin, kjer je vsaj en starš Slovenec. Odborniku Pettarinu je bilo dano v vednost, da se podpira predstavljene predloge občinske konzulte za Slovence. Slednja je pristojne urade in odbornico seznanila z že ustaljeno in večletno prakso za slovenske jasli v Trstu. Na vpisni poli starši navedejo, med ostalim, da je otrok pripadnik slovenske narodne skupnosti, kar mu omogoči vključitev na lestvico za slovenske jasli. Podoben notranji kriterij pa velja tudi za vpis v slovenske vrtce in osnovne šole na Goriškem. Prav zaradi tega je za slovenske jasli v ul. Rocca nujno potrebno, da se uveljavi posebna lestvica, na podlagi katere imajo prednost otroci, ki pripadajo slovenski narodni skupnosti.

Gorica, 13. julija 2011
Deli