SSk odločno proti plinskemu terminalu in novemu elektrovodu

Stranka Slovenska skupnost, kot znano, od vsega začetka odkrito nasprotuje gradnji plinskega terminala v tržaškem zalivu. V tem smislu so njeni izvoljeni predstavniki na občinski, pokrajinski in deželni ravni nastopili z vrsto pobud tudi v sodelovanju s koalicijskimi strankami. Proti plinskemu terminalu so se izrekle vse krajevne javne uprave, medtem ko je Dežela zaenkrat izbrala precej dvoumna stališča, na kar je Slovenska skupnost tudi jasno opozorila. Slovenska stranka je skupaj z drugimi tudi pozvala Slovenijo, naj odločno zagovarja stališče proti plinskemu terminalu, ki bi imel trajno kvarne učinke daleč preko meja italijanske države. Proti plinskemu terminalu se je izrekla tudi pristaniška oblast in ni še povsem jasna, katera bo usmeritev rimske vlade.

Plinski terminal je po mnenju Slovenske skupnosti v popoldnem nasprotju z gospodarskimi in družbenimi interesi Trsta in njegovega zaledja. Zato je potrebno, da mesto v celoti budno spremlja postopek, ki kljub vsem nasprotovanjem še vedno nekje visi med zagovorniki uresničitve in njegovimi nasprotniki. V soboto zapade rok za vložitev ugovorov s strani zasebnikov, občanov in podjetij, ki jih bo gradnja novega elektrovoda med Padričami in Žavljami neposredno oškodovala. Ta naj bi služil za električno napajanje plinskega terminala, dejansko pa za enkrat gre svojo avtonomno pot. Stranka SSk je že pred časom pripravila osnutek ugovora, ki so zasebni lastniki parcel tudi že izkoristili. Ugovor sloni na dejstvu, da se postopke odvija v nasprotju z določili 21. člena zaščitnega zakona, pa tudi da neopravičeno in trajno prizadene gospodarske interese lastnikov zainteresiranih zemljišč. Osnutek ugovora je na voljo na spletnem naslovu SSk www.slovenskaskupnost.org in si ga lahko vsakdo iztiska in izpolni. Nakar je potrebno ugovor odposlati s priporočeno pošiljko s povratnico na pristojno ministrstvo v Rim, čigar točen naslov je prav tako naložen v osnutku dvojezičnega pisma. Ugovor mora biti odposlan najkasneje v soboto 26. januarja. Kdor bi potreboval pomoč se lahko še jutri (petek) dopoldne oglasi na sedežu stranke v Trstu (ul. Gallina 5, tel 040639126) ali v pisarni deželnega svetnika Igorja Gabrovca (trg Oberdan 6, IV. nadstropje, tel 0403773368).  

 

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l’Energia

Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento

e le infrastrutture energetiche

»Divisione VI« via Molise n. 2 – 00187 Roma

 

 

Oggetto: Avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, all’asservimento ed all’occupazione temporanea e di dichiarazione di pubblica utilità del terminale di rigassificazione da localizzare nel porto di Trieste, località Zaule (TS) e delle relative opere di interconnessione elettrica localizzate nel Comune di Trieste ai sensi degli artt. 11, 16, 52 ter e ss. del DPR 327/01.

 

OPPOSIZIONE ED OSSERVAZIONI

 

Con la presente il sottoscrivente ……………………………………………………………………………..(C.F. ……………………………………………) nato a ………………………………………………..e residente a ………………………………… in ………………………………………………………., titolare delle p.c.  ……………………………… del C.C. …………………………………………..

 

PREMESSO CHE:

 

in data 26/11/2012 è stato dato dal Ministero dello Sviluppo Economico avviso pubblico della procedura di esproprio per pubblica utilità relativamente al progetto del terminale di rigassificazione nel porto di Trieste e delle relative opere di interconnessione elettrica nel Comune di Trieste, e che lo scrivente rientra nell’elenco di coloro che vi sono assoggettati,

 

CHIEDE

 

l’annullamento dell’iter in oggetto per i seguenti motivi:

 

1) violazione di quanto disposto dall’art. 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 in quanto la servitù coattiva configura de facto un esproprio con limitazione permanente del diritto di proprietà;

2) l’opera di cui all’oggetto arrecherebbe danno permanente per le colture esistenti e per l’economia agricola delle zone interessate;

3) si ravvisa l’assoluta inutilità dell’elettrodotto in oggetto nel caso di mancata realizzazione del rigassificatore come del resto appare quanto meno ovvio, considerata la ferma opposizione di tutti gli enti pubblici locali interessati e della stessa Autorità portuale di Trieste.

 

 

ELEZIONE DI DOMICILIO

 

Dichiaro di eleggere domicilio per ogni comunicazione relativa al presente procedimento presso la mia residenza in ……………………………………………………….

 

                                                                                                                                             …………………………..

                                                                                                                                             (Firma)

Trieste, ………gennaio 2013

 

P.n.

Ministrstvo za gospodarski razvoj

Oddelek za energijo

Splošno ravnateljstvo za varnost dobave in za energetske infrastrukture

»Divisione VI« ul. Molise, 2 – 00187 RIM

 

Predmet: Obvestilo o začetku razlastitvenega postopka v zvezi z gradnjo plinskega terminala pri Žavljah (Trst) in vezanih energetskih infrastruktur v občini Trst na osnovi členov 11, 16, 52 in sledečih Odloka Predsednika Republike št. 327/01.

 

 

NASPROTOVANJE IN UGOVORI

 

Podpisani ……………………………………………………………………………………….davčna št…………………………………………………………….. rojen v …………………………………………………dne…………………………………., bivajoč v ………………………………………………………………. lastnik zemljišča s katastrsko  številko……………………………. katastrske občine ………………………………………………….

 

Glede nato,

 

da je 26.11.2012 Ministrstvo za gospodarski razvoj objavilo javno obvestilo o začetku postopka za razlastitev za javne koristi v zvezi z načrtom za plinski terminal v Tržaškem zalivu in povezanih energetskih infrastruktur v občini Trst in da je podpisani  vključen v seznam zainteresiranih osebkov

 

ZAHTEVAM

 

izničenje postopka, ki je predmet pričujočega dopisa zaradi sledečih razlogov:

 

1)      postopek je v popolnem nasprotju s tem, kar predvideva 21. člen zakona z dne 23. februarja 2001, št 38, saj prisilno služnost de facto lahko enačimo s trajno omejitvijo lastniških pravic;

2)      načrtovani poseg bi oškodoval obstoječe obdelane površine in s tem prizadel trajno škodo za kmetijsko gospodarstvo na tem območju;

3)      gradnja načrtovanega elektrovoda je popolnoma nepotrebna in neopravičljiva v primeru, da ne bo prišlo do izgradnje plinskega terminala, ki mu nasprotujejo vse krajevne javne uprave in tudi tržaška pristaniška oblast.

 

IZBIRA DOMICILA

 

Izjavljam, da za vsako nadaljno dopisovanje v zvezi s tem postopkom izbiram za domicil sledeči naslov:

………………………………………………………………………………………………………….

 

                                                                                                                             ……………………………………………………  

(Podpis)

 

Trst, ……….. januarja 2013

Deli